Ang suhetong ito ay sumasaklaw sa pag-aaral at pagpapahalaga ng pangkasaysayang pag-unlad ng mailing kuwento at nobelang Filipino na may pagbibigay-diin sa mga sangkap at pagkabuo nito.