Sumasaklaw ang kursong ito sa masaklaw na pag-aaral ng balarila pati na ang mga mahahalagang sangkap na kaugnay ng balarila. Masusing tatalakayin ang mga gamit, tungkulin at kaugnayan ng bawat bahagi ng panalita pati na ang mga konsepto at simulain ng agham-wika tungo sa mabisang pagpapahayag.

OBJECTIVES

  1. nababatid ang masaklaw na sangkap sa pag-aaral ng balarila
  2. nadidiskurso ang kahalagahan ng balarila tungo sa mabisang pakikipagtalastasan
  3. nakababasa ng mga teksto at nakasusulat ng masaklaw na komposisyon mula rito
  4. nakasusuring panggramatika ng mga teksto
  5. nakabubuo ng materyal para sa bahagi ng panalita
  6. nagagamit ang nabuong materyal sa paggawa ng pahambing na pag-aaral