These are the courses under the College of Education.

This course deals with the fundamental and technical skills in playing various individual and dual sports through lead-up games and modified games in preparation to coaching, officiating, and playing actual sports.


c/o syllabus

Ang suhetong ito ay sumasaklaw sa pag-aaral at pagpapahalaga ng pangkasaysayang pag-unlad ng mailing kuwento at nobelang Filipino na may pagbibigay-diin sa mga sangkap at pagkabuo nito.