These are the courses under the Graduate School.

Nais ilatag ng kursong ito ang kasaysayan, tradisyon, pag-unlad at mga panimulang konsepto ng Panulaang Filipino. Pag-uusapan ang iba't ibang elemento ng tula bilang isang mayamang batis ng kultura at kaakuhang Filipino. Kikilalanin ang iba't ibang makata ng Pilipinas at ang esensiya ng kanilang likha.

This course introduces the students to the concepts, theories and applications of public human resource management and development. It focuses on familiarizing all students with the (1) nature of the civil service system, rules, and guidelines which follow the principle of merit and fitness, (2) measures adopted to promote morale, efficiency, integrity, responsiveness, courtesy and professionalism, (3) human resources development programs integrated for all levels and ranks and (4) institutionalized management climate conducive to public accountability. It involves personnel management and development programs which are geared toward career and employee development.  Personnel Management and Development, as the practice of consciously and continually shaping the organization through its human resource, is the essential tool in achieving its performance goals. Management and development have even become more inextricably linked with the organization in the pervasiveness of turbulent changes and their impact to the organization because these emerging realities challenge the management to find creative solutions to the challenges faced by the organization. Further, the attainment of the public mandates and goals are linked with the performance, competence and satisfaction of the human resource in every institution.

Sumasaklaw ang kursong ito sa masaklaw na pag-aaral ng balarila pati na ang mga mahahalagang sangkap na kaugnay ng balarila. Masusing tatalakayin ang mga gamit, tungkulin at kaugnayan ng bawat bahagi ng panalita pati na ang mga konsepto at simulain ng agham-wika tungo sa mabisang pagpapahayag.

OBJECTIVES

  1. nababatid ang masaklaw na sangkap sa pag-aaral ng balarila
  2. nadidiskurso ang kahalagahan ng balarila tungo sa mabisang pakikipagtalastasan
  3. nakababasa ng mga teksto at nakasusulat ng masaklaw na komposisyon mula rito
  4. nakasusuring panggramatika ng mga teksto
  5. nakabubuo ng materyal para sa bahagi ng panalita
  6. nagagamit ang nabuong materyal sa paggawa ng pahambing na pag-aaral